Božanovský pískovec

V Broumovském výběžku se pískovce vyskytují v okrajových částech polické křídové pánve. Ložisko Božanov leží na jihovýchodním okraji Broumovských stěn, prakticky na hranici s Polskem. Je tvořeno středněturonskými kvádrovými pískovci. Jsou to světle bělošedé až zrezavě nahnědlé drobnozrnné, místy středně až hrubě zrnité křemenné pískovce.

Jsou uloženy v pravidelných 1–3 m mocných lavicích s úklonem 10–15 stupňů k JZ, porušeny několika kernými zlomy. Ty se strmými puklinami podmiňují sloupovitou odlučnost masivu. Božanovský pískovec je tvrdý a obtížněji opracovatelný, má však velmi dobrou odolnost vůči mechanickým i povětrnostním vlivům. Jeho využití je zejména v exterieru. Je vhodný na štípanou kostku, kvádry, dlažební a obkladové desky. I přes obtížnou opracovatelnost a barevnou nehomogenitu je velmi často využíván pro sochařské a restaurátorské účely. Jako jemnozrnný materiál je vhodný pro výrobu brusů a brusných válců. V minulosti byl božanovský pískovec v Praze použit na Právnické fakultě, později při rekonstrukci Národního divadla, Smetanova nábřeží, Karlova mostu, balustrádě Národního muzea. Štípané prvky jsou použity na Laubeho vile v areálu Pražského hradu, stejně tak je použit na sochařskou výzdobu Karlova mostu, včetě kopií sochy Sv.Vojtěcha a Sv.Anny.

     

Libnavský pískovec

Ložisko Libná leží na severozápadní straně polické pánve, při hranicích s Polskem. Je tvořeno 4–6 m mocnou polohou cenomanských nazelenale žlutavých jemnozrnných glaukonitických pískovců. Rozpukání je pravidelné a řídké, odlučnost kvádrovitá. Zdejší tvrdý a trvanlivý libnavský pískovec je vhodný pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu a také pro výrobu brusů. Vlastní ložisko je odkryto několika lomy, z nichž v posledním byla těžba ukončena v roce 1965. Obnovená těžba je datována do roku 1998.